Dom upokojencev Tisje Črni Potok Kjer naj bo starost brez bolečin

Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Podatki o Domu Tisje

Notranje organizacijske enote

Organigram

Odgovorne osebe

Zakonske podlage, ki urejajo dejavnost Doma Tisje

Seznam strateških, programskih dokumentov, upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam drugih pomembnejših informacij

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam drugih pomembnejših informacij

Načini pridobivanja informacij


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


Naziv javnega zavoda:

Dom Tisje

Črni potok 13

1275 Šmartno pri Litiji


Telefon: 01/ 890-01-00

E-mail: tisje@ssz-slo.si

Spletna stran: www.dom-tisje.com


Registracija:Okrožno sodišče v Ljubljani

Registrski vložek: 1/00665/00

Identifikacijska številka:SI95839798

Matična številka:5049920

Transakcijski račun:UJP 01100- 6030300689


Odgovorna oseba, ki je sprejela katalog:

VIDA LUKAČ, dipl.m.s.


Katalog je dostopen na: Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen na sedežu Doma Tisje.

Datum prve objave: 21.3.2006


2. PODATKI O DOMU TISJE

DOM Tisje je bil ustanovljen kot javni socialni zavod s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 022-03/93 z dne 6/ 5- 1993, ki je bil spremenjen in dopolnjen s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah Doma Tisje Šmartno pri Litiji, v javni socialnovarstveni zavod št. 571-11/2001-1 z dne 20.11.2001 ter spremenjen in dopolnjen s Sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah Sklepa o preoblikovanju Doma Tisje, Šmartno pri Litiji v javni socialno varstveni zavod št. 01403-12/2010/4 z dne 10/5-2010.

Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v LJUBLJANI pod št. vložka 1/00665/00, dne 26-02/01 ter s spremembo oz. dopolnitvijo sklepa Okrožnega sodišča v LJUBLJANI pod isto št. vložka 1/00665/00 z dne 23.4.2009.

Standardna klasifikacija dejavnosti:

1. - kot osnovno dejavnost


Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO


Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

Q 86.901 Alternativne oblike zdravljenja

Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve


2. - kot dodatno


GOSPODARSKA DEJAVNOST


A 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic

C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

I 55.201 Počitniški domovi in letovišča

I 56.101 Restavracije in gostilne

I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

I 56.103 Slaščičarne in kavarne

I 56. 104 Začasni gostinski obrati

I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

I 56.290 Druga oskrba z jedmi

I 56.300 Strežba pijač

J 58.190 Drugo založništvo

J 63.120 Obratovanje spletnih portalov

L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

M 74.300 Prevajanje in tolmačenje

N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

N 81.210 Splošno čiščenje stavb

N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških

dejavnosti

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih storitev, razen obvezne socialne varnosti

P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

R 90.030 Umetniško ustvarjanje

R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

S 96.021 Frizerska dejavnost

S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

S 96.030 Pogrebna dejavnost

S 96.040 Dejavnosti za nego telesa

S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Odgovorna uradna oseba je direktorica Irena Špela Cvetežar, dipl.m.s.


3. NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE:

Delovna mesta so glede na sorodnost nalog in delovna področja v skladu z nalogami oziroma dejavnostjo doma organizirane v naslednje službe:

Služba za zdravstveno dejavnost in oskrbo

Služba prehrane

Socialna služba

Servisne službe

Skupne službe

Enota Litija

Organigram 01.06.2023

4. Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja:

Leonida Razpotnik,  direktorica Doma Tisje,

Telefon: 01/ 890-01-02, telefaks 01/ 890-01-10

Naslov: Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji

E-mail: leonida.razpotnik@ssz-slo.si


S pooblastili odgovorne osebe:

Sonja Smergut, socialna delavka, za področje službe,

Telefon: 01/ 890-01-07, telefaks 01/ 890-01-10

Naslov: Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji

E-mail: sonja.smergut@ssz-slo.si


Frančiška Pinoza, namestnica direktorice za področje službe zdravstvene dejavnosti in oskrbe,

Telefon: 01/ 890-01-15, telefaks 01/ 890-01-10

Naslov: Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji

E-mail: franciska.pinoza@ssz-slo.si


Klara Verbajs, ekonomistka, vodja finančno računovodske službe, za področje službe,

Telefon: 01/ 890-01-20, telefaks 01/ 890-01-10

Naslov: Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji

E-mail: klara.verbajs@ssz-slo.si


Janez Orehek, socialni delavec

Telefon: 01/890 01 06

Naslov: Dom Tisje, Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji

E-mail: janez.orehek@ssz-slo.si


5. Zakonske in podzakonske podlage, ki urejajo dejavnost DOMA TISJE

zakona o zavodih:

http//zakonodaja.gov.si

zakona o socialnem varstvu:

http//www.uradni- list.si

pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev

http//www.gov.si

pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice  do institucionalnega varstva

http//www.gov.si

pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev s spremembami

http//www.gov.si

nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 in

nacionalni program socialnega varstva do 2010:

http// www.gov.si

zakona o zdravstveni dejavnosti: http//zakonodaja.gov.si

področnega dogovora za zdravstveno dejavnost in pogodbe o izvajanju programa,

zdravstvenih storitev, sklenjena z zavodom za zdravstveno zavarovanje,

zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

zakon o nalezljivih boleznih,

zakon o prijavi prebivališča

zakon o varstvu osebnih podatkov

zakon o javnih uslužbencih

zakona o sistemu plač v javnem sektorju,

zakona o javnih financah,

zakona o računovodstvu,

zakona o javnih naročilih,

zakona o splošnem upravnem postopku,

zakona o delovnih razmerjih,

zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,

zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

zakon o uravnoteženju javnih financ,

kolektivne pogodba za negospodarstvo,

kolektivne pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva,

kolektivne pogodba za področje zdravstvene nege,

pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva v nazive

pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa

pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva


6. NOTRANJI PREDPISI:

Statut doma Tisje

Ostali interni predpisi, ki urejajo delovanje zavoda


7. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

Akcijski načrt do leta 2005

Poročilo o uresničevanju nacionalnega programa do leta 2020

Poslovno poročilo 2021

Plan dela za leto 2022

8. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJALSKIH POSTOPKOV

Odločanje o sprejemu, premestitvi in odpustu

Sprejem, premestitev in odpust v zavodu se izvaja v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 ) in Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS, št. 38/2004, s spremembami) in Zakonom o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) /ZUP-UPB2/(Ur.l. RS, št. 24/2006 in spremembami).

Prijava začasnega bivališča

Socialna služba zavoda prijavi stanovalca, ki je sprejet v zavod v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 ) in Zakonom o prijavi prebivališča /ZPPreb/(Ur.l. RS, št. 9/2001, 39/2006,59/2006-UPB1 in spremembe).

Obvestilo o pridržanju osebe v socialno varstvenem zavodu pristojnemu sodišču

Socialna služba zavoda obvešča pristojno sodišče v skladu z Zakonom o duševnem zdravju (U.l. RS, št. 77/2008).


9.SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Katalog evidence zaposlenega delavca

Katalog evidence o plači zaposlenega delavca

Katalog evidence o poškodbah pri delu

Katalog evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

Katalog evidence vstopov in izstopov obiskovalcev Doma

Zbirka o uporabnikih storitev institucionalnega varstva starejših oseb

Zbirka o uporabnikih pomoči na domu

Zbirka o uporabnikih dostave kosila na dom

Zbirka o uporabnikih storitev zdravstvene nege

Zbirka podatkov o uporabnikih fizioterapevtskih storitev

Zbirka podatkov o uporabnikih storitev delovne terapije


10. SEZNAM DRUGIH POMEMBNEJŠIH INFORMACIJ:

Hišni red - Informacije za življenje v Domu Tisje

Pravilnik o sprejemu, premestitvi in odpustu stanovalcev

Pravilnik o standardih in merilih za razvrščanje uporabnikov v posamezno vrsto oskrbe

Pravice stanovalcev

Pritožbene poti

pdfPravilnik_o_pravici_do_pripomb__mnenj__pobud__pritozb_in_poteh_ugovora_ter_resevanja_le_teh_v_Domu_Tisje

Kodeks obnašanja v domu Tisje

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in načinu prenehanja izvajanja pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu

Pravilnik o načinu dostopa do informacij javnega značaja


11.  POOBLAŠČENA OSEBA ZA DEJAVOST UPRAVLJANJA Z OSEBNIMI    PODATKI: 

Omnimodo, d.o.o.

Barjanska cesta 68

1000 Ljubljana

email: dpo@omnimodo.si

telefon: 01 2322347


12. NAČINI PRIDOBIVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z Zakonom o dostopu do informacij  (Uradni list RS, št. 51/2006 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami).

Dostop prek spleta je možen na:  Katalog informacij javnega značaja 

Fizični dostop je možen v tajništvu Doma Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji, vsak delovnik od 8 h do 15 h.

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko Dom Tisje prosilcu zaračuna materialne stroške (Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja).

Nazaj na vrh
Nastavitve dostopnosti
CTRL + U
Nastavitve dostopnosti
  • Ctrl+UPokaži nastavitve dostopnosti
  • Ctrl+Alt+DVrni se na domačo stran
  • EscZapri pojavno okno / meni
  • TabPremakni fokus na naslednji element
  • Shift+TabPremakni fokus na prejšnji element
  • EnterKlikni fokusiran element
  • SpaceObkljukaj / odkljukaj polje
Zapri